Algemene verkoopvoorwaarden

1.ACCEPTATIE:. Hieronder volgen de algemene voorwaarden waarop GD Roberts & Co., Inc. (“GD ROBERTS”) ermee instemt om product(en) (“Product”) te verkopen en/of te leveren aan de koper/koper (“koper”). Bepalingen en voorwaarden voor de aankoop van de Koper die op enigerlei wijze in strijd zijn met of in aanvulling op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing en zijn niet bindend voor GD ROBERTS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door GD ROBERTS, ondertekend namens GD ROBERTS door zijn gemachtigde. Er komt geen contract tot stand voordat GD ROBERTS een verkooporderbevestiging afgeeft. Zodra een verkooporderbevestiging is afgegeven, mag de koper een bestelling niet annuleren of een product retourneren, tenzij in overeenstemming met sectie 4 (annulering) of sectie 7 (beperkte garantie) hieronder.

2. LEVERING, EIGENDOMSOVERDRACHT EN RISICO VAN VERLIES. D. ROBERTS zal alle Producten voor de gekozen vervoerder beschikbaar stellen voor afhaling op het kantoor van GD ROBERTS, waar op dat moment alle eigendomsrechten, aansprakelijkheid en risico van verlies van de Producten op de Koper zullen overgaan na ontvangst door de vervoerder. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Koper verantwoordelijk voor alle verzendkosten, premies voor vrachtverzekeringen en andere transportkosten buiten de aangrenzende Verenigde Staten van Amerika. Claims tegen een vervoerder voor schade veroorzaakt tijdens verzending moeten door de koper worden ingediend. De geschatte verzenddatum is zoals uiteengezet in de verkooporderbevestiging of offerte van GD ROBERTS.

3. BETALING. De voorwaarden zijn netto 30 dagen vanaf de datum van de factuur van GD ROBERTS. Voor late betalingen wordt een toeslag van 1,5% per maand in rekening gebracht. D. ROBERTS kan, naar eigen goeddunken, een volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling eisen in het geval van bestellingen voor op maat gemaakte of gewijzigde Producten of internationale bestellingen.

4. ANNULERINGEN. In het geval dat de koper de bestelling van de koper geheel of gedeeltelijk annuleert, of een dergelijk contract wordt geannuleerd door GD ROBERTS wegens verzuim van de koper, zal de koper GD ROBERTS wegens een dergelijke annulering of verzuim betalen voor alle geleden schade, inclusief voltooide eenheden, verzonden of niet verzonden, tegen de huidige prijs die van toepassing is op de totale hoeveelheid voltooid of niet voltooid op het moment van in gebreke blijven. GD ROBERTS kan de Koper herbevoorradingskosten in rekening brengen van maximaal 20% van de oorspronkelijke bestelprijs voor annuleringen. GD Roberts zal geen bestellingen voor op maat gemaakte Producten annuleren nadat de bevestiging van de verkooporder naar de koper is verzonden.

5. WIJZIGING. De Koper kan de levering (eenmalig) van Producten die hieronder zijn besteld opnieuw plannen voor levering tot 30 dagen later dan de oorspronkelijke leveringsdatum die is vermeld in de inkooporder of offerte van GD ROBERTS zonder boete, na schriftelijke kennisgeving aan GD ROBERTS ten minste 30 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk geschatte leverdatum. Koper stemt ermee in dat herschikte leveringen opslag- en transportkosten met zich mee kunnen brengen waarvoor Koper verantwoordelijk is.

6. WIJZIGINGEN. Zonder schriftelijke toestemming van GD ROBERTS mogen er geen wijzigingen aan de bestelling worden aangebracht.

7. BEPERKTE GARANTIE/CERTIFICERING.

a. Noord Amerika. Als voorwaarde voor het ontvangen van deze garantie moet de koper zijn product registreren op /faq/productregistratieformulier/. Op voorwaarde dat de koper zijn product registreert en zich in Noord-Amerika bevindt, behalve wat betreft de stekkerdoos (hieronder gedefinieerd), garandeert GD ROBERTS dat de hardware van het product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende de levensduur van het product, dat wil zeggen 10 jaar. D. ROBERTS garandeert ook dat de Power Strip gedurende twee (2) jaar vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Er is geen garantie van toepassing (en alle garanties worden afgewezen) op een Product of onderdeel daarvan dat defect is of onwerkbaar is als gevolg van misbruik, verkeerde behandeling, verkeerd gebruik, ongeval, wijziging, nalatigheid of onjuiste installatie, dus er wordt geen garantie gegeven en alle wettelijke en niet-wettelijke garanties worden specifiek afgewezen. In het geval dat de koper een vervangende stekkerdoos bestelt en GD ROBERTS de stekkerdoos niet installeert, wordt er geen garantie gegeven en worden alle garanties afgewezen in overeenstemming met subparagraaf c. hieronder. De enige remedie van de Koper voor inbreuk op de garantie is beperkt tot de vervanging of reparatie van een Productonderdeel, naar goeddunken van GD ROBERTS, van een Product dat door GD ROBERTS defect is bevonden en gedekt wordt door de garantie uiteengezet in dit artikel 7.a en de aankoopprijs voor de bestelling niet te overschrijden. "Defect" betekent elk kenmerk van het Product dat de bruikbaarheid ervan belemmert voor het doel waarvoor het is ontworpen en vervaardigd, behalve dat het defect geen veroudering en normale slijtage omvat. Op voorwaarde dat de koper het product registreert, betaalt GD Roberts ook de standaard verzendkosten voor verzending binnen de aangrenzende Verenigde Staten van Amerika om een vervangend product of onderdelen te verzenden. "Stroomstrip" betekent het deel van het Product dat de voedingskabel bevat en het Product van elektriciteit voorziet. Deze garantie is niet van toepassing op USB-kabels die bij het product zijn geleverd, en elke garantie wordt specifiek afgewezen op grond van subsectie c. onderstaand.

b. Buiten Noord-Amerika. Als voorwaarde voor het ontvangen van deze garantie moet de koper zijn product registreren op https://powergistics.co.uk/product-registration/. Op voorwaarde dat de koper zijn product registreert en zich buiten Noord-Amerika bevindt, garandeert GD ROBERTS dat de hardware van het product (behalve de stekkerdoos, zoals hierboven gedefinieerd) vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende de levensduur van het product, dat wil zeggen 10 jaar. D. ROBERTS garandeert ook dat de Power Strip gedurende twee (2) jaar vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze beperkte garantie is niet van toepassing en alle garanties worden afgewezen) voor enig Product of een onderdeel daarvan dat defect is of onwerkbaar is als gevolg van misbruik, verkeerde behandeling, verkeerd gebruik, ongeval, wijziging, nalatigheid of onjuiste installatie. In het geval dat de koper een vervangende stekkerdoos bestelt en GD ROBERTS de stekkerdoos niet installeert, wordt er geen garantie gegeven en worden alle garanties afgewezen in overeenstemming met subparagraaf c. hieronder. De enige remedie van de Koper voor inbreuk op de garantie is beperkt tot de vervanging of reparatie van een Productonderdeel, naar goeddunken van GD ROBERTS, van een Product waarvan door GD ROBERTS wordt vastgesteld dat het defect is en wordt gedekt door de garantie uiteengezet in dit artikel 7(b). ) en de aankoopprijs voor de bestelling niet te overschrijden. Deze garantie omvat niet de arbeidskosten voor het repareren van een defect Product. Deze garantie is niet van toepassing op USB-kabels die bij het product zijn geleverd, en elke garantie wordt specifiek afgewezen op grond van subsectie c. onderstaand.

c. DE IN DEZE SECTIE 7 BESCHREVEN GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGING VAN, EN GD ROBERTS WIJST HIERBIJ ALLE ANDERE GARANTIES DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN WORDEN BESCHREVEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VOORTVLOEIEND DOOR DE WET OF ANDERS, INCLUSIEF, MAAR NIET UIT GARANTIE OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. GEEN ANDERE PERSOON, BEDRIJF OF ONDERNEMING IS BEVOEGD OM VOOR D. ROBERTS ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DEZE VERKOOP AAN TE NEMEN.

d. INTERTEK ETL-CERTIFICERING. Elke vervangende stekkerdoos die niet door GD Roberts is geïnstalleerd, wordt niet geleverd met een Intertek ETL-certificering.

8.BELASTINGEN. In het geval dat er omzetbelasting, fabrieksbelasting of andere belasting van toepassing is op een zending die op bestelling van de koper wordt gedaan, zal deze belasting worden toegevoegd aan de verkoopprijs en door de koper worden betaald.

9.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:. GD ROBERTS is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of punitieve schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene voorwaarden of verband houdt met of voortvloeit uit de fabricage, verkoop, levering, wederverkoop, reparatie, vervanging of gebruik van Producten of het verlenen van een dienst of een deel daarvan, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als een dergelijke partij was gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

De eventuele cumulatieve aansprakelijkheid van GD ROBERTS voor directe schade die voortvloeit uit enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of enig contract dat op grond hiervan is gevormd en onder enige aansprakelijkheidstheorie met betrekking tot het Product is beperkt tot een bedrag dat de betaalde prijs niet overschrijdt door de Koper voor het specifieke Product dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid. Het recht om schade te verhalen binnen de beperkingen die in dit artikel 9 zijn gespecificeerd, is het exclusieve alternatieve rechtsmiddel van de koper in het geval dat een ander contractueel verhaal niet voldoet aan zijn essentiële doel.

10.OVERMACHT. D. ROBERTS zal niet in gebreke zijn met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of enig contract dat op grond hiervan is gevormd vanwege een storing of vertraging als de storing of vertraging te wijten is aan een gebeurtenis buiten zijn redelijke controle, inclusief overmacht, overheidshandelingen , branden, overstromingen, epidemieën, quarantainebeperkingen, stakingen, vrachtembargo's, burgerlijke onlusten, oorlog of oorlogsachtige operaties, terrorisme, invasie, militaire of toegeëigende macht, sabotage en slechte weersomstandigheden.

11. VRIJWARING. De koper stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in om GD ROBERTS te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims voor schade of winst, en voor alle kosten en advocatenhonoraria opgelopen door GD ROBERTS als gevolg van rechtszaken die voortvloeien uit productclaims of vermeende inbreuk op octrooien , ontwerpen, auteursrechten of handelsnamen die zijn gemaakt als gevolg van wijziging van het Product door de Koper met betrekking tot alle goederen die geheel of gedeeltelijk volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd.

12. OPDRACHT. De Koper zal zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of enig contract dat op grond hiervan is gevormd niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GD ROBERTS

13. ADVOCAATKOSTEN. Als ofwel GD ROBERTS of de koper juridische bijstand inschakelt om een van deze algemene voorwaarden af te dwingen, of om schadevergoeding van de ander te verhalen, voortvloeiend uit de vermeende schending van deze algemene voorwaarden door de ander, of de ander een rechtszaak aanspant tegen GD ROBERTS of de koper voor elke vermeende contractbreuk die niet succesvol is, dan zal de andere partij de redelijke advocatenhonoraria betalen samen met de proceskosten op zowel proces- als hoger beroep van GD ROBERTS of Koper, al naargelang het geval.

14. TOEPASSELIJK RECHT; JURISDICTIE. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de staat Wisconsin, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten of constructieregels met betrekking tot de opsteller hiervan. Elke controverse, claim of geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of de relatie, hetzij tijdens het bestaan van de relatie of daarna, tussen de partijen hierbij, hun rechtverkrijgenden, gelieerde ondernemingen, advocaten of agenten, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de staatsrechtbank in Dane County, Wisconsin of de United States District Court voor het Western District of Wisconsin. Elke partij (1) onderwerpt zich aan de jurisdictie van een dergelijke rechtbank, en (2) ziet af van de verdediging van een ongelegen forum. De toepassing van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

BIJGEWERKT FEBRUARI 2021

NAAR BOVEN