Algemene verkoopvoorwaarden

1.ACCEPTATIE:. Hieronder volgen de algemene voorwaarden waarop GD Roberts & Co., Inc. (“GD ROBERTS”) ermee instemt om product(en) (“Product”) te verkopen en/of te leveren aan de Koper/Koper (“Koper”). Bepalingen en voorwaarden van de aankoop van de koper die op enigerlei wijze strijdig zijn met of een aanvulling vormen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, zijn niet van toepassing en niet bindend voor GD ROBERTS, tenzij specifiek schriftelijk overeengekomen door GD ROBERTS, ondertekend namens GD ROBERTS door zijn gemachtigde vertegenwoordiger. Er komt geen bindende overeenkomst tot stand tussen de koper en GD ROBERTS totdat GD ROBERTS een verkooporderbevestiging afgeeft. Zodra een bevestiging van een verkooporder is uitgegeven, is er een bindende overeenkomst en mag de koper een bestelling niet annuleren of een product retourneren, tenzij in overeenstemming met sectie 4 (Annulering) of sectie 7 (Beperkte garantie) hieronder.

2. LEVERING, EIGENDOMSOVERDRACHT EN RISICO VAN VERLIES. GD ROBERTS zal alle gekochte Producten beschikbaar stellen voor afhaling door de door de Koper gekozen vervoerder op het kantoor van GD ROBERTS. Alle titel, aansprakelijkheid en risico van verlies van de Producten gaan over op de Koper na ontvangst door de vervoerder van de Koper op het kantoor van GD ROBERTS. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de koper verantwoordelijk voor alle verzendkosten, productverzekering, premies voor vrachtverzekering en andere transportkosten. Claims tegen een vervoerder voor schade veroorzaakt tijdens verzending moeten door de koper worden ingediend. De geschatte verzenddatum is zoals uiteengezet in de verkooporderbevestiging of offerte van GD ROBERTS.

3. BETALING. De voorwaarden zijn netto 30 dagen vanaf de datum van de factuur van GD ROBERTS. Achterstallige betalingen zijn onderworpen aan een toeslag van 1,5% per maand. GD ROBERTS kan naar eigen goeddunken een vooruitbetaling, geheel of gedeeltelijk, eisen in het geval van bestellingen van op maat gemaakte of gewijzigde Producten of internationale bestellingen.

4. ANNULERINGEN. In het geval dat de koper de (niet-defecte) bestelling van de koper geheel of gedeeltelijk annuleert of retourneert, of een dergelijk contract wordt geannuleerd door GD ROBERTS vanwege het in gebreke blijven van de koper, zal de koper GD ROBERTS op grond van een dergelijke annulering of in gebreke blijven alle geleden schade betalen, inclusief voltooide eenheden, verzonden of niet-verzonden, tegen de huidige prijs die van toepassing is op de totale hoeveelheid voltooid of onvoltooid op het moment van verzuim. GD ROBERTS kan de koper herbevoorradingskosten in rekening brengen van maximaal 20% van de oorspronkelijke orderprijs voor annuleringen. GD Roberts zal bestellingen voor op maat gemaakte Producten niet annuleren nadat de Verkooporderbevestiging naar de Koper is verzonden.

5. WIJZIGING. De Koper kan de levering (eenmalig) van Producten die hieronder zijn besteld opnieuw plannen voor levering tot 30 dagen later dan de oorspronkelijke leveringsdatum die is vermeld in de inkooporder of offerte van GD ROBERTS zonder boete, na schriftelijke kennisgeving aan GD ROBERTS ten minste 30 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk geschatte leverdatum. Koper stemt ermee in dat herschikte leveringen opslag- en transportkosten met zich mee kunnen brengen waarvoor Koper verantwoordelijk is.

6. WIJZIGINGEN. Zonder schriftelijke toestemming van GD ROBERTS mogen er geen wijzigingen aan de bestelling worden aangebracht.

7. BEPERKTE GARANTIE/CERTIFICERING.

A. DE GARANTIES DIE IN DIT ARTIKEL 7 WORDEN UITEENGEZET, ZIJN EXCLUSIEF EN TER VERVANGING VAN, EN GD ROBERTS WIJST HIERBIJ ALLE ANDERE GARANTIES AF DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK WORDEN BESCHREVEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, DIE VOORTVLOEIEN UIT WET OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. GEEN ENKELE ANDERE PERSOON, BEDRIJF, ENTITEIT OF BEDRIJF IS GEMACHTIGD OM VOOR GD ROBERTS ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID AAN TE NEMEN IN VERBAND MET DEZE VERKOOP.

B. Als voorwaarde voor het ontvangen van deze garanties moet de Koper de gekochte Producten registreren op /faq/product-registration-form/. Op voorwaarde dat de koper het gekochte product registreert (behalve wat betreft de hieronder gedefinieerde en afzonderlijk behandelde stekkerdoos), garandeert GD ROBERTS dat de hardware van het product voor gekochte producten vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de levensduur van het product, die 10 jaar is.
Als afzonderlijke beperkte garantie garandeert GD ROBERTS ook dat de stekkerdoos gedurende twee (2) jaar vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten (10 jaar algemene garantie is niet van toepassing op stekkerdoos). "Stroomstrip" betekent het deel van het product dat de stroomkabel bevat, dat stevig is aangesloten op de Powergistics®-toren en elektriciteit levert aan het stadsproduct. In het geval dat de Koper een vervangende stekkerdoos bestelt en GD ROBERTS de stekkerdoos niet installeert, wordt er geen garantie verleend voor die vervangende stekkerdoos en worden alle garanties afgewezen in overeenstemming met subparagraaf 7. a. hierboven.
Er is geen garantie van toepassing (en alle garanties worden afgewezen) op een Product of onderdeel daarvan dat defect of onwerkbaar wordt als gevolg van misbruik, verkeerd gebruik, verkeerd gebruik, ongeval, wijziging, nalatigheid of onjuiste installatie door de gebruiker of Koper/Koper, dus geen garantie garantie wordt verstrekt en alle wettelijke en niet-wettelijke garanties worden specifiek afgewezen.
Het enige rechtsmiddel van de koper voor schending van de garantie tijdens de garantieperiode is beperkt tot de vervanging of reparatie van een productonderdeel, naar goeddunken van GD ROBERTS, van elk product dat door GD ROBERTS als defect wordt bevonden en gedekt wordt door de garantie uiteengezet in deze artikel 7 en de aankoopprijs voor de bestelling niet overschrijden. "Defect" betekent elk kenmerk van het Product dat de bruikbaarheid ervan belemmert voor het doel waarvoor het is ontworpen en vervaardigd, behalve dat Defect geen veroudering en normale slijtage omvat. Op voorwaarde dat de Koper het Product registreert, betaalt GD Roberts ook de standaard verzendkosten voor verzending binnen de aangrenzende Verenigde Staten van Amerika om een vervangend Product of onderdelen te verzenden.

C. USB-verbindingen. Als afzonderlijke beperkte garantie, die niet onderhevig is aan de hierboven vermelde tijdsperioden van 2 of 10 jaar, garandeert GD ROBERTS dat het volgende vrij is van defecten gedurende 30 dagen na ontvangst door de koper: USB-A naar USB-C, USB-C naar USB -C, USB naar Lightning-kabels.

D. Powerbanks. Als een afzonderlijke beperkte garantie, die niet onderhevig is aan de hierboven vermelde periodes van 2 of 10 jaar, garandeert GD ROBERTS dat het volgende vrij is van defecten gedurende een jaar na ontvangst door de koper: PowerGistic® powerbanks die deel uitmaken van het torenproduct .

e. INTERTEK ETL-CERTIFICERING. Elke vervangende stekkerdoos die niet door GD Roberts is geïnstalleerd, wordt niet geleverd met een Intertek ETL-certificering.

8.BELASTINGEN. In het geval dat omzetbelasting, fabrikantenbelasting of andere belasting van toepassing is op een zending op bestelling van de koper, zal deze belasting worden toegevoegd aan de verkoopprijs en zal deze worden betaald door de koper.

9.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:. In geen geval zal GD ROBERTS aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of punitieve schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden of verband houdt met of voortvloeit uit de fabricage, verkoop, levering, wederverkoop, reparatie, vervanging of gebruik van Producten of het leveren van een dienst of een deel daarvan, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als die partij was gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade. De cumulatieve aansprakelijkheid, indien van toepassing, van GD ROBERTS voor directe schade die voortvloeit uit een bepaling van deze Algemene voorwaarden of een contract dat op grond hiervan is gevormd en volgens een theorie van aansprakelijkheid met betrekking tot het Product is beperkt tot een bedrag dat de betaalde prijs niet overschrijdt. door de Koper voor het specifieke Product dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid. Het recht om schadevergoeding te vorderen binnen de in dit artikel 9 gespecificeerde beperkingen is het exclusieve alternatieve rechtsmiddel van de Koper in het geval een ander contractueel rechtsmiddel zijn essentiële doel niet bereikt.

10.OVERMACHT. GD ROBERTS zal niet in gebreke blijven met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of enig contract dat op grond hiervan tot stand is gekomen vanwege een storing of vertraging als de storing of vertraging te wijten is aan een gebeurtenis buiten haar redelijke controle, inclusief natuurrampen, overheidshandelingen, branden, overstromingen, epidemieën, quarantainebeperkingen, stakingen, vrachtembargo's, burgerlijke onlusten, oorlog of oorlogsachtige operaties, terreurdaden, invasie, militaire of toegeëigende macht, sabotage en zware weersomstandigheden.

11. VRIJWARING. De koper stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in om GD ROBERTS te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims voor schade of winst, en voor alle kosten en advocatenhonoraria opgelopen door GD ROBERTS als gevolg van rechtszaken die voortvloeien uit productclaims of vermeende inbreuk op octrooien , ontwerpen, auteursrechten of handelsnamen die zijn gemaakt als gevolg van wijziging van het Product door de Koper met betrekking tot alle goederen die geheel of gedeeltelijk volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd.

12. OPDRACHT. De koper zal zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of enig contract dat op grond hiervan is gevormd niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GD ROBERTS.

13. ADVOCAATKOSTEN. Als ofwel GD ROBERTS of de koper juridische bijstand inschakelt om een van deze algemene voorwaarden af te dwingen, of om schadevergoeding van de ander te verhalen, voortvloeiend uit de vermeende schending van deze algemene voorwaarden door de ander, of de ander een rechtszaak aanspant tegen GD ROBERTS of de koper voor elke vermeende contractbreuk die niet succesvol is, dan zal de andere partij de redelijke advocatenhonoraria betalen samen met de proceskosten op zowel proces- als hoger beroep van GD ROBERTS of Koper, al naargelang het geval.

14. TOEPASSELIJK RECHT; JURISDICTIE. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de staat Wisconsin, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten of constructieregels met betrekking tot de opsteller hiervan. Elke controverse, claim of geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of de relatie, hetzij tijdens het bestaan van de relatie of daarna, tussen de partijen hierbij, hun rechtverkrijgenden, gelieerde ondernemingen, advocaten of agenten, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de staatsrechtbank in Dane County, Wisconsin of de United States District Court voor het Western District of Wisconsin. Elke partij (1) onderwerpt zich aan de jurisdictie van een dergelijke rechtbank, en (2) ziet af van de verdediging van een ongelegen forum. De toepassing van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

BIJGEWERKT augustus 2023

NAAR BOVEN